KVKK AYDINLATMA METNİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

ASF Yapı İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metninde yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.asfyapi.com adresinde yer alan ASF Yapı İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi(Ad, soyad, adres, telefon vs.gibi)

Özel Nitelikli Kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

İşleme Amacı

Kişisel verileriniz ASF Yapı A.Ş. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ASF Yapı A.Ş.'nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve ASF Yapı A.Ş.'nin ve ASF Yapı A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası internet sitesi ve/veya uygulamalardan yararlanılabilmesi ve bunların iyileştirilmesi, müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonuna uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, ASF Yapı A.Ş. içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, ASF Yapı A.Ş. tarafından düzenlenen organizasyonların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar dahilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, barındırma hizmet sağlayıcılarına, kargo ve lojistik şirketlerine, hukuk bürolarına, grup şirketlerimiz ile hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

ASF Yapı A.Ş., Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5, 6 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Veri Sahibi ile ASF Yapı A.Ş. arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• ASF Yapı A.Ş.’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ASF Yapı A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

ASF YAPI A.Ş., kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, ASF YAPI A.Ş. veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

ASF YAPI A.Ş., Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve Kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

ASF YAPI A.Ş., elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Veri Güvenliğine ilişkin önlem ve taahhütlere ilişkin detaylı bilgilere www.asfyapi.com adresinde yer alan ASF Yapı İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir

Kanun ve İlgili Mevzuat Kapsamındaki Haklar

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları şunlardır;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları.

Veri sahibi tarafından yukarıda belirtilen haklara ilişkin taleplerin Yakuplu Mahallesi. Hürriyet Bulvarı ASF Plaza No:10/11 Beylikdüzü /İSTANBUL adresine yazılı olarak, asfyapi@hs01.kep.tr kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa ASF YAPI A.Ş.’ye daha önceden bildirdiğiniz ve ASF YAPI A.Ş. sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@asfyapi.com adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, ASF Yapı A.Ş.’nin on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise ASF Yapı A.Ş., talepte bulunan Veri Sahibi’nden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.